Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim ktorým je: ProIZS SK s. r. o., so sídlom Stred 487, 023 54 Turzovka SR, IČ: 52 287 491, IČ DPH: SK 2120962635. Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71861/L („ďalej len predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke ekletronického obchodu predávajúceho.. neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Kontaktné údaje

Kontaktné údaje predávajúceho:

ProIZS SK s. r. o.

Stred 487

023 54 Turzovka

e-mail: oravec@proizssk.sk

tel: 00421940511150

číslo účtu:  SK17 1111 0000 0015 5571 5004

3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy k reklamácií tovaru.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH. Obrázky produktov sú ilustračné. Technické zmeny a omyly vyhradené. Predávajúci je v závislosti na charakter obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie kupujúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

5. Cena, dodacie lehoty a platobné podmienky

Ponúkané ceny uvedené na stránkach predávajúceho sú platné v dobe objednania. Cena tovaru je uvádzaná vrátane 20% DPH, bez nákladov na dopravu. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie objednávky. 

6. Zrušenie objednávky – storno

Stornovať objednaný tovar, alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej  zmluvy bez storno poplatku. Zrušenie objednávky zašle kupujúci e-mailom predávajúcemu (oravec@proizssk.sk)

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §7, ods. 1. Zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané listom alebo elektronicky. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť.

Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý, resp. v stave, ktorý nezodpovedná stavu, v ktorom bol predávajúcim kupujúcemu odoslaný, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený o takto vzniknutú škodu ponížiť sumu, ktorá má byť kupujúcemu za objednaný tovar vrátená.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vopred dohodnutým spôsobom späť, ako i náklady na dopravu zmysle ust. § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z, nemusí však vrátiť peniaze skôr, ako mu je tovar doručený, alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu

V takomto prípade je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho a vrátiť kupujúcemu prípadnú zaplatenú zálohu do 14 dní od oznámenia o zrušení objednávky (odstúpení od zmluvy).

8. Práva povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene.
b. spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, ako faktúru, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

9. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov v prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dni odo dňa jej odoslania, má kupujúci-spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je : Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, resp. iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname  subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

10. Záverečné ustanovenia

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia. Týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obé zmluvné strany.