Vernostný program

Všeobecné obchodné podmienky zákazníckeho programu ZBIERANIE BODOV. 

Cieľom nášho vernostného programu je poskytovanie nadštandardných výhod pre Vás pravidelných zákazníkov/pravidelné zákazníčky (zákazníkom sa rozumie kupujúci v zmysle definície uvedenej v obchodných podmienkach predávajúceho).

PREVÁDZKOVATEĽOM ZÁKAZNÍCKEHO PROGRAMU ZBIERANIE BODOV JE:

Predávajúci PROIZS SK s.r.o., so sídlom Stred 487, 023 54 Turzovka, IČO: 52287491.

Členstvo v programe je bezplatné. Členstvo vo vernostnom programe získava zákazník/čka, ktorý požiadal o registráciu online na našej stránke www.hasicskevybavenie.sk a uviedol/uviedla v rámci registrácie platnú e-mailovú adresu, ku ktorej má plný prístup; to potvrdzuje (otvorením autorizačného odkazu príslušnej e-mailovej adresy vo webovom prehliadači). Potvrdením a pravdivo vyplneným registračným formulárom a odoslaním registračného formulára zákazník/čka potvrdzuje skutočnosť, že sa oboznámil/a s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Členstvo a registrácia vo vernostnom programe je neprenosné a slúži na autorizáciu konkrétneho zákazníka pri uplatňovaní jeho zliav a ďalších benefitov.

VÝHODY PRE ČLENOV PROGRAMU ZBIERANIE BODOV

Každý člen programu je oprávnený čerpať jemu priradené benefity prostredníctvom prihlásenia sa k jeho zákazníckemu kontu, ktoré slúži ako plnohodnotný autorizačný prvok. Každý identifikovaný nákup je aicky načítaný na konto daného zákazníka/čky vo forme bonusových bodov.

Pre prevod identifikovaného nákupu na bonusové body platí pravidlo, že z každej hodnoty nákupu aicky zákazník získa body v hodnote 1%, ktoré sa mu pripíšu na konto v podobe bonusových bodov ako zľava v eurách ktorú môže aicky použiť pri ďalšom nákupe alebo si ju odložiť na neskôr. Príklad : Za nákup v hodnote 100EUR získate 1 bod čo predstavuje 1% z daného nákupu. Nazbierané body môžete využiť ako zľavu pri ďalšom nákupe 1 bod = 1 EURO. Pri ďalšom nákupe ušetríte podľa uváženia čiastku 1 EURO.

Body môžete využiť po dobu 365dní od ich nadobudnutia.

Člen vernostného programu berie na vedomie a súhlasí s tým, že ponuka sa môže zmeniť rozhodnutím hasicskevybavenie.sk . V prípade akejkoľvek zmeny v zbieraní alebo využití vernostných bodov alebo budú tieto zmeny zverejnené na webstránke www.hasicskevybavenie.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci PROIZS SK s.r.o., so sídlom Stred 487, 023 54 Turzovka, IČO: 52287491. ako prevádzkovateľ webu www.hasicskevybavenie.sk v ktorom je vernostný program, garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“). Poskytnutím osobných údajov odoslaním Registračného formulára na internetovej stránke www.hasicskevybavenie.sk udeľuje zákazník/čka prevádzkovateľovi, v zmysle § 11 ZOOÚ svoj výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, zaregistrovaných na jeho/jej meno a poskytnutých prevádzkovateľovi, a to s cieľom zabezpečenia identifikácie zákazníka/čky v rámci programu na účely poskytovania zákazníckych výhod, vedenia databázy programu, overenia spôsobilosti zákazníka/čky stať sa členom programu a ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb vyplývajúcich z podmienok programu, na dobu trvania členstva zákazníka/čky v programe. Poskytnutie osobných údajov, vrátanie profilovania (priraďovania informácií o správaní zákazníka/čky a ďalších osobných údajov k jeho/jej osobným údajom na účely analýzy a predvídania správania a pohybu, cieleného marketingu a úpravy individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi/čke [ďalej len “profilovanie”]), je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka/čky v programe; stratou oprávnenia prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov zákazníka/čky účasť v programe zaniká a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V zmysle § 11 ods. 4 ZOOÚ udelí zákazník/čka spoločnosti prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, na vyššie uvedené účely (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky www.hasicskevybavenie.sk používa, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.hasicskevybavenie.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu), na dobu trvania členstva zákazníka v programe. Ako správca osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníka/čky prostredníctvom určeného sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov, pričom zákazník/čka berie na vedomie, že takto určený sprostredkovateľ alebo sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

STRATA NÁROKU NA VERNOSTNÝ PROGRAM

Člen zákazníckeho programu je povinný chrániť svoje konto pred jeho zneužitím alebo odcudzením. Je povinný zaistiť, aby sa jeho účet nedostal do rúk neoprávnenej osoby. Člen programu je povinný akúkoľvek takúto zmenu alebo zneužitie bez zbytočného odkladu nahlásiť prevádzkovateľovi webu hasicskevybavenie.sk. Po obdržaní oznámenia prevádzkovateľ konto ihneď zablokuje. Člen programu môže požiadať o vytvorenie nového konta s možnosťou prenosu vernostných bodov.

ZMENY A UKONČENIE PROGRAMU

Prevádkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, či doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky a to i bez predchádzajúceho oznámenia. Akékoľvek zmeny či doplnky budú vyvesené na www.hasicskevybavenie.sk. Ak nebude zákazník/čka so zmenami, alebo doplnkami súhlasiť, je oprávnený do 14 dní od ich zverejnenia ukončiť svoje členstvo v programe bez toho, aby bol/a zmenami či doplnkami dotknutý/á; pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že so zmenami a doplnkami týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí a je nimi viazaný/á.